Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Bielizna damska!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony



Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony



zawarta w dniu ………………………… r. w ………………….……..(miejscowość), pomiędzy:

1) ……………………………………….…(imię i nazwisko wynajmującego), zamieszkałym w …………………..………………, przy ul. ………………………………..………………………., legitymującym się dowodem osobistym nr ………………………(seria i numer dowodu), zwanym Wynajmującym,
a

2) …………………………………….….. z siedzibą w …………………………. przy ul………………………………………………….…………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………….……………… pod Nr KRS …………………………………………, wysokość kapitału zakładowego: …………………… zł, NIP …………………..………….,
zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez:
……………………………….……………….(imię i nazwisko) członka zarządu,
i ………………………………………………(imię i nazwisko) członka zarządu,

§ 1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu użytkowego położonego w ……………………………… przy ul. ……………………….……………………, o pow. …………… mkw., na parterze, składającego się z……..pomieszczeń użytkowych i zaplecza technicznego. Lokal stanowi odrębną własność – …………………………………

§ 2
Wynajmujący oddaje Najemcy do użytkowania ww. lokal wraz z wyposażeniem (lista przedmiotów zostaje załączona do niniejszej umowy w formie załącznika).


§ 3
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.


§ 4
Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości ……………… (słownie: …………………………………………………………………..) zł miesięcznie.
1.    Czynsz będzie płatny z góry w terminie do …………. każdego miesiąca na konto nr ……………………………………………………………
2.    Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, gazu, co., wywozu śmieci, telefonu.
3.     Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku według wskaźnika GUS wzrostu cen dóbr i usług.

§ 5
Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania lokalu wyłącznie na działalność handlową –………………………………………………………..  (wskazać rodzaj działalności).

§ 6
Najemca nie będzie podnajmował lokalu osobom trzecim.

§ 7
Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za zgodą i w zakresie uzgodnionym w formie pisemnej z Wynajmującym.

§ 8
Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:
§  oddania przedmiotu najmu w podnajem albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego,
§  zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności,
§  używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem.
§ 9
1.    Stan techniczny oraz wyposażenie lokalu zostanie stwierdzony w protokole przekazania sporządzonym przez strony w terminie trzech dni od podpisania umowy.
2.    Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

§ 10
Dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu czynszu najmu oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód Najemca wpłaca kaucję w wysokości ………….. (słownie: ………………………………………………………………………………………..… tysięcy) zł.

§ 11
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
1.    W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2.    Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w ……………...

§ 13
Wydanie lokalu Najemcy nastąpiło w dniu dzisiejszym.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

       Wynajmujący                                                      Najemca               

…..……………………………………...                               …………………………………………..
                                                                      



Brak komentarzy:

Prześlij komentarz