Niestety Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje wymaganej wersji programu flash player.
Zapraszamy na Nokaut.pl Bielizna damska!
Pobierz najnowszą wersję Flash Playera

umowa o wykonanie robót budowlanych


UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH


Zawarta w dniu ......................... pomiędzy:
1. ..................................................
zamieszkałym w ...................................................................... przy ul. ........................................., legitymująca się dowodem osobistym
seria i nr ............................. zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym"
a
2. firmą ............................... z siedzibą w ................................ przy ul. ......................................, reprezentowaną przez ......................................... właściciela firmy legitymującego się dowodem osobistym seria i nr ...................., zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą", o następującej treści:
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającemu robót budowlanych ........................................................................., według projektu dołączonego do niniejszej umowy.
§ 2.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy zgodę spółdzielni mieszkaniowej na niniejszą modernizację.
§ 3.
Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień ........................., a termin ich zakończenia na .......................
§ 4.
Strony wspólnie ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac:
a)    Zamawiający przygotuje mieszkanie do rozpoczęcia prac w dniu ............................. jako w terminie rozpoczęcia robót. Mieszkanie zostanie protokolarnie przekazane Wykonawcy.
b)   Wykonawca nabędzie materiały budowlane, potrzebne do przeprowadzenia prac.
c)    Wykonawca, po wykonaniu wszystkich prac, uporządkuje miejsce przebudowy.
d)   Zamawiający odbierze wykonane roboty i strony sporządzą protokół.
§ 5.
Materiały i urządzenia, jakich użyje Wykonawca, powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy.
§ 6.
1. Wynagrodzenie strony ustalają na kwotę złotych .................................. (słownie: ........................ ........................... złotych), płatne w 3 ratach, tj.
- pierwszej w dniu rozpoczęcia prac tytułem materiałów potrzebnych do modernizacji –         złotych ..................................,
- drugiej w terminie zakończenia prac przez Wykonawcę –   złotych ..............................................
- trzeciej w wysokości złotych ........................................................ po przyjęciu prac        przez Zamawiającą.
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu rachunek uproszczony za całość wykonanych prac.

§ 7.
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych, w wysokości ..............................................
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


                   Zamawiający                                                         Wykonawca           

                                                                             ...............................................                                   ..........................................

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz